U kunt contact opnemen via het mailformulier hieronder, of via de telefoon: 050 3050897 

- MENTORSCHAP -

Een mentor is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

Een mentor is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische of comateuze patiënten. Maar ook om oudere mensen, zoals dementerende ouderen die zelf geen beslissingen op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen. 

Het gaat om beslissingen met betrekking tot verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Bijvoorbeeld de keuze tussen het wel of niet zelfstandig blijven wonen of een beslissing omtrent een medische behandeling.


Wat is de functie van een mentor?

De mentor neemt (vraaggestuurde) beslissingen op het persoonlijke vlak en heeft bij het vervullen van die taak de plicht om de desbetreffende persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en zelfstandig handelen te stimuleren. 

Het is voor de mentor noodzakelijk om contact met de cliënt op te nemen, hem te leren kennen en er achter proberen te komen wat voor diegene belangrijk is in het leven. Daarnaast dient een mentor zich te verdiepen in het eventuele ziektebeeld van de cliënt teneinde een goed verloop te realiseren. 

Het is dus geen vrijblijvende aangelegenheid. Dit dient door de mentor dusdanig te worden vormgegeven dat gevoel, deskundigheid, professionaliteit, rationaliteit, maar vooral respect de boventoon voeren. Dit houdt tevens in dat de mentor met een bepaalde regelmaat contact heeft met de cliënt. Vanuit de (verpleegkundige) zorg zal een professional bij het proces worden betrokken, vanuit zijn of haar deskundigheid. Beslissingen kunnen zodoende altijd door meerdere personen worden getoetst.

 

- CURATELE -

Beslissingen worden zoveel mogelijk in overleg met de cliënt gedaan: respect voor de cliënt staat voorop.

Wanneer een persoon niet meer in staat is om zowel zijn financiële (geld en goederen) als persoonlijke belangen (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding) te behartigen, dan kan hij onder curatele gesteld worden. In dat geval verliest hij zijn handelingsbekwaamheid, en mag hij niet meer zelfstandig en zonder toestemming van de curator rechtshandelingen uitvoeren. Een rechtshandeling is alles waarbij rechten en plichten worden aangegaan, dus bijvoorbeeld koop of huurovereenkomsten. Anders dan een mentor en bewindvoerder, heeft een curator niet de verplichting om overleg te plegen met de betrokkene. 

Wanneer er buiten de familie een curator wordt benoemd is dit vaak een notaris. Deze kan de vermogensrechtelijke kant van de curatele goed behartigen. De expertise rondom verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding ontbreekt vaak. Met een curator van Mentorschap Noord Nederland kunt u verzekerd zijn dat de persoonlijke en financiële zaken van de cliënt optimaal worden behartigd. Onze werkwijze kenmerkt zich door een heel persoonlijke benadering waarbij het belang van de cliënt voorop staat. Beslissingen worden zoveel mogelijk in overleg met de cliënt gedaan: respect voor de cliënt staat voorop. Het unieke van deze werkwijze is dat wij beide componenten, het financiële en persoonlijke, perfect met elkaar in overeenstemming weten te brengen.

 

- BEWINDVOERING -

Voor bewindvoering werken wij altijd samen met een bij de branche vereniging aangesloten bewindvoerings kantoor.

Wanneer een persoon door zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat is om zijn financiële belangen te behartigen, dan kan hij onder bewind gesteld worden. In dat geval mag die persoon niet meer zelfstandig over zijn financiële middelen en goederen beschikken; het beheer daarover is dan in handen van een bewindvoerder. Wel is het zo dat de bewindvoerder, voor zover dat mogelijk is, moet overleggen met de betrokkene. Overigens is het niet altijd nodig om iemand volledig onder bewind te stellen, soms kan volstaan worden met een bewindvoering over een deel van de middelen. 

Voor bewindvoering werken wij altijd samen met een bij de branche vereniging aangesloten bewindvoerings kantoor.

 

- CONTACT / LINKS -


Mentorschap Noord-Nederland,
al 10 jaar toonaangevend in Noord-Nederland

telefoon: 050 3050897

contactformulier


 

links